Persoonlijke service
Breed assortiment
Hoge kwaliteit

Huurvoorwaarden van Partytentverhuur de Achterhoek

Artikel 1. Definities.

Verhuurder: Partytentverhuur Achterhoek, gevestigd aan de Stikkenweg 68-H, 7022 BN te Zelhem.
Huurder: Elke (potentiële) wederpartij van de verhuurder.
Partijen: huurder en verhuurder samen.
Overeenkomst: Wilsovereenstemming tussen huurder en verhuurder, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat het aanbod dat is vastgelegd in een offerte door partijen is geaccepteerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen huurder en verhuurder en de uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van huurder, zijn niet van toepassing op de overeenkomst.

Artikel 3. Offerte.

3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door verhuurder uitgebrachte offertes vrijblijvend. Verhuurder is gerechtigd een offerte te herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding van deze offerte door huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
3.2 Alle door verhuurder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief transport, verzekering en overige niet gedefinieerde kosten. Prijzen worden per stuk berekend en gelden voor de overeengekomen huurperiode.
3.3 Betaling van de overeengekomen prijs inclusief borg dient contant of per pin te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Eventuele bijkomende kosten worden achteraf contant voldaan voor zover de op grond van artikel 5 bepaalde borgsom niet toereikend is.

Artikel 4. Uitvoering.

4.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingtelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
4.2 Indien de huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen datum en tijdstip.
4.3 Het is huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecues e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen zoals heaters en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentdoek kan worden gebracht.
4.4 Materialen dienen schoon en/of droog te worden geretourneerd. Stickers, touw, tape, elastiek, feestlint, etc. dienen verwijderd te zijn. Eventuele schades dienen aan verhuurder te worden gemeld. Komen de materialen niet schoon en/of droog terug, dan krijgt huurder de keus om de spullen mee naar huis te nemen en schoon en/of droog te maken, of schoonmaakkosten te betalen, die minimaal €50,- bedragen. Het gebruik van confetti in onze tenten of op onze springkussens is absoluut verboden!
4.5 Huurder dient de tent volgens de meegeleverde handleiding en de aanwijzingen van de verhuurder op- en af te bouwen. Worden er meerdere tenten gehuurd dan dienen deze één voor één opgebouwd en afgebroken te worden, zodat voorkomen wordt dat materialen verwisseld worden. De tenten zijn bruikbaar onder normale weersomstandigheden, mits goed gezekerd met bijgeleverde materialen (indien niet voldoende aanwezig, dient de huurder hier zelf zorg voor te dragen). Indien weersomstandigheden met windkracht 4 of hoger of weerswaarschuwingen van toepassing zijn, raden wij huurder aan om de tent af te breken. Eventuele schade aan onze tenten zal te allen tijde op de huurder verhaald worden. De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door de weersomstandigheden.
4.6 Bij sneeuwval dient huurder ervoor te zorgen dat het dak van de tent steeds voldoende sneeuwvrij gehouden wordt en dat het huurobject voldoende verwarmd is.

Artikel 5. Borg.

Huurder is aan verhuurder bij uitgifte van huurmaterialen een borg verschuldigd van minimaal vijftig euro (€50,-), die bij voorkeur contant betaald dient te worden. De borg wordt, onder inhouding van eventuele kosten die voortvloeien uit schades, overschrijding van huurperiodes, of welke andere kosten dan ook, contant terugbetaald na retournering en controle van de huurmaterialen. In het geval van het niet inleveren van statiegeldartikelen/emballage, dan dient de huurder de verhuurder voor 100% te vergoeden.

Artikel 6. Verzekeringen.

De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen.

Artikel 7. Reclameren.

De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Partijen controleren bij overdracht de te leveren huurmaterialen.  Vanaf het moment van ingebruikneming van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

8.1 De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt zich in dit en in alle andere gevallen tot de netto factuurprijs.
8.2 Huurder vrijwaart verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
8.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en zij is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan de verhuurder te vergoeden. De kosten worden door verhuurder bepaald en zijn voor partijen bindend.
8.4 Het begeleiden van springende kinderen op een springkussen door een volwassene is verplicht.
8.5 Er mogen nooit grote leeftijdsverschillen tussen de springende kinderen zijn, dit zodat er geen letsel kan ontstaan mocht er onverhoopt een kind op een ander kind terecht komen.
8.6 Springkussens dienen altijd op een onverharde grond geplaatst te worden. Daardoor is er minder risico op letsel in het geval van eruit vallen en kan het kussen goed vastgezet worden.

Artikel 9. Overmacht.

9.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders aan verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.
9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en alle andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
9.3 Indien verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld, afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Ontbinding.

Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

10.1 Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens verhuurder voldoet.
10.2 Na sluiting van de overeenkomst aan verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden verhuurder goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
10.3 Tot 7 dagen voor de verhuurdatum kan er kosteloos geannuleerd worden, tussen de 7 dagen en 48 uur voor verhuurdatum bedragen de annuleringskosten 50% van de huurprijs. Wordt er binnen de 48 uur geannuleerd dan dient de volledige huursom betaald te worden.

Artikel 11. Voorwaarden opzetservice en bezorging

11.1. Bezorging vindt plaats in een vooraf aangegeven datum en tijdvak. De klant dient ten tijden van de bezorging aanwezig te zijn en een geldig legitimatiebewijs te tonen. Eventuele afwijkende laad en los situaties dienen vooraf gemeld te worden. Wij bezorgen de materialen tot aan de drempel tot maximaal 20 meter vanaf de wagen.

Bij levering en ophalen door Partytentverhuur Den Bosch  worden in onderstaande gevallen de kosten doorberekend naar de klant:

  1. Indien de locatie voor transport niet goed bereikbaar is;
  2. Indien de materialen niet binnen een straal van +/- 20 meter van de losplaats geleverd moeten worden;
  3. Indien de materialen niet op de begane grond (ook rekening houdend met trapjes e.d.) geleverd moeten worden;
  4. Indien er parkeerkosten gelden;
  5. De extra arbeidskosten voor afwijkende situaties bedragen € 15,- per kwartier per werknemer. Dit wordt altijd vooraf gemeld aan de opdrachtgever indien van toepassing.

11.2. Bij opbouw, afbouw en klaarmaken van de feest of evenementenlocatie dient het terrein schoon, droog en volledig egaal te zijn. Inhuizing van goederen is uitsluitend gelijkvloers of naar een verdieping per lift bereikbaar. De afstand vanaf de laad- en losplaats tot aan de feestlocatie is standaard maximaal 20 meter. Afwijkende situaties dienen vooraf aan de werkzaamheden gemeld te worden

Klantenservice en voorwaarden

Overig

Contactgegevens

T. 0610643275
E. info@partytentverhuur-achterhoek.nl
Stikkenweg 68-H
7021 BN , Zelhem
KvK: 91271568